JAMES & ALISA

ATTORNEY AT LAW

สำนักงาน James & Alisa ให้บริการด้านกฎหมายโดยทีมทนายที่มีประสบการณ์ ด้วยความจริงใจและความซื่อสัตย์

บริการของเรา

เรามีบริการทางกฎหมายที่หลากหลาย ดังนี้

คดีแพ่ง
- คดีฟ้องละเมิด, ฟ้องขับไล่, คดีที่ดิน, คดีกู้ยืม
- คดีขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวม, คดีผิดสัญญา, คดีก่อสร้าง
- คดีผู้บริโภค » คดีบัตรเครดิต, คดีเช่าซื้อรถยนต์
- คดีผิดสัญญา, คดีฟ้องผู้ประกอบการ
- รับอุทธรณ์ ฎีกาคดี
คดีครอบครัว
- ฟ้องหย่า
- ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ
- ฟ้องชู้
- ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู
- ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร
- ฟ้องขออำนาจปกครองบุตร, ฟ้องให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร
- ร้องขอจัดการมรดก
- ร้องขอตั้งผู้ปกครอง, ร้องขอตั้งผู้อนุบาล, ร้องขอให้เป็นผู้สาบสูญ
- ร้องขอครอบครองปรปักษ์ ฯ
- รับอุทธรณ์ ฎีกาทุกคดีความ
คดีอาญา
- คดีลักทรัพย์, คดีวิ่งราวทรัพย์, คดีชิงทรัพย์, คดีปล้นทรัพย์
- คดีเช็ค, คดีฉ้อโกง, คดียักยอก, รับของโจร, คดีบุกรุก, คดีหมิ่นประมาท
- คดีหมิ่นประมาททางเฟสบุ๊ค, คดีฆ่า, คดีทำร้ายร่างกาย, คดีฟ้องเท็จ
- คดีข่มขืนกระทำชำเรา, คดีพรากผู้เยาว์, คดียาเสพติด, คดีปลอมเอกสาร
คดีแรงงาน
ฟ้องเรียกค่าชดเชย, เรียกค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าว, เรียกค่าเสียหายอันไม่เป็นธรรม, เรียกเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, คดีระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้างกระทำละเมิด
การระงับข้อพิพาททางเลือก
- การเจรจา
- การประนีประนอมข้อพิพาท
- การไกล่เกลี่ย
- การใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ
กฎหมายทรัพย์สินและการลงทุนในประเทศไทย
- การตรวจสอบเบื้องต้นก่อนทำการซื้อขายที่ดิน เช่น ตรวจสอบกรรมสิทธิ์, ตรวจสอบโฉนดที่ดิน,ตรวจสอบทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ
- การซื้อขายที่ดิน ซื้อขายคอนโดมิเนียม
- การตรวจ ร่าง สัญญา เอกสารทางกฎหมายอื่นๆ
- รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม มูลนิธิ, จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
- จดทะเบียนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เช่น เปลี่ยนชื่อกรรมการ, ผู้ถือหุ้น
-ขอใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง, ใบอนุญาตจำหน่ายสุรา, ใบอนุญาตประกอบกิจการ
-การขอวีซ่า หรือใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
รับรองเอกสาร
- รับรองเอกสาร » ต้นฉบับเอกสาร, สำเนาเอกสาร, คำแปล, คำให้การ, สัญญาเอกชน, ประวัติการศึกษา , ประวัติการทำงาน
-รับรองบุคคล » กรรมการนิติบุคคล, บุคคลธรรมดา, พยานนิติกรรม
- รับรองลายมือชื่อ » กรรมการนิติบุคคล, พยานนิติกรรม, คู่สัญญา
สืบทรัพย์ บังคับคดีในประเทศไทย

ทนายของสำนักงานเรา

นัดหมายเพื่อปรึกษาทนายความ

คำถามที่พบบ่อย

จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
– หนังสือเดินทางฉบับจริง + สำเนา อย่างละ 1 ชุด (ทั้งสองคน)
– บัตรประชาชนฉบับจริง + สำเนา อย่างละ 1 ชุด (ชาวไทย)
– ทะเบียนบ้านฉบับจริง + สำเนา อย่างละ 1 ชุด (ชาวไทย)
– หนังสือรับรองสถานะภาพความโสด พร้อมคำแปลภาษาไทย(ชาวต่างชาติ)
– ทะเบียนหย่าฉบับจริง + สำเนา อย่างละ 1 ชุด (ทั้งสองคนถ้ามี)
– ใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ (กรณีฝ่ายหญิงหย่าขาดมาน้อยกว่า 310 วัน)
– เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ทั้งสองคนถ้ามี)

เหตุหย่ามีอะไรบ้าง
เหตุหย่า ตามกฎหมายไทยต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1516
(1) สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
(2) สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่ ถ้าเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่ง
(ก) ได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
(ข) ได้รับความดูถูกเกลียดชังเพราะเหตุที่คงเป็นสามีหรือภริยาของฝ่ายที่ประพฤติชั่วอยู่ต่อไป หรือ
(ค) ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินควร ในเมื่อเอาสภาพฐานะ และความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบอีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(3) สามีหรือภริยาทำร้าย หรือทรมานร่างกายหรือจิตใจ หรือหมิ่นประมาท หรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ถ้าเป็นการร้ายแรง อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(4) สามีหรือภริยาจงใจละทิ้งร้างอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิน 1 ปี อีกฝ่ายหนึ่ง นั้นฟ้องหย่าได้
(4/1) สามีหรือภริยาต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก และได้ถูกจำคุกเกิน 1 ปีในความผิดที่อีกฝ่ายหนึ่งมิได้มีส่วนก่อให้เกิดการกระทำความผิด หรือยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดนั้นด้วย และการเป็นสามีภริยากันต่อไปจะเป็นเหตุให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกิน ควร อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(4/2) สามีและภริยาสมัครใจแยกกันอยู่เพราะเหตุที่ไม่อาจอยู่ร่วมกัน ฉันสามีภริยาได้โดยปกติสุขตลอดมาเกิน 3 ปี หรือแยกกันอยู่ตามคำสั่งของศาลเป็นเวลาเกิน 3 ปี ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
(5) สามีหรือภริยาถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ หรือไปจากภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่เป็นเวลาเกิน 3 ปี โดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่าง ไร อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
(6) สามีหรือภริยาไม่ให้ความช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูอีกฝ่ายหนึ่งตามสมควร หรือทำการเป็นปฏิปักษ์ต่อการที่เป็นสามีหรือภริยากันอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ถ้าการกระทำนั้นถึงขนาดที่อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนเกินควรในเมื่อเอาสภาพ ฐานะ และความเป็นอยู่ร่วมกันฉันสามีภริยามาคำนึงประกอบ อีกฝ่าย หนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(7) สามีหรือภริยาวิกลจริตตลอดมาเกิน 3 ปี และความวิกลจริตนั้นมี ลักษณะยากจะหายได้ กับทั้งความวิกลจริตถึงขนาดที่จะทนอยู่ร่วมกัน ฉันสามีภริยาต่อไปไม่ได้ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
(8) สามีหรือภริยาผิดทัณฑ์บนที่ทำให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้
(9) สามีหรือภริยาเป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงอันอาจเป็นภัยแก่อีกฝ่ายหนึ่งและโรคมีลักษณะเรื้อรัง ไม่มีทางที่จะหายได้ อีกฝ่ายหนึ่งนั้นฟ้องหย่าได้
(10) สามีหรือภริยามีสภาพแห่งกายทำให้สามีหรือภริยานั้น ไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้

ฟ้องชู้มีอายุความไหม
อายุความของคดีที่จะฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากหญิงชู้นั้นคือ 1 ปี (เช่นเดียวกับการฟ้องหย่ากรณีมีชู้) คือถ้ารู้แล้วว่าสามีตัวเองไปมีชู้กับหญิงอื่น ต้องฟ้องภายใน 1 ปีนับแต่ที่รู้ ถ้าปล่อยปละละเลยเกิน 1 ปี จะถือว่าไม่ติดใจในการที่จะดำเนินคดี

ฟ้องชู้ เรียกค่าทดแทนต้องฟ้องหย่าไหม
ไม่จำเป็นต้องฟ้องหย่า เนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1523 วรรคสอง ไม่ได้กำหนดให้การฟ้องชู้ เรียกค่าทดแทนจะต้องมีการฟ้องหย่า กฎหมายเพียงแต่กำหนดไว้ว่า “สามีจะเรียกค่าทดแทนจากผู้ซึ่งล่วงเกินภริยาไปในทำนองชู้สาวก็ได้ และภริยาจะเรียกค่าทดแทนจากหญิงอื่นที่แสดงตนโดยเปิดเผยเพื่อแสดงว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีในทำนองชู้สาวก็ได้”

จดทะเบียนหย่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
1. บัตรประจำตัวประชาชน ของคู่สมรส หรือหนังสือเดินทางของคู่สมรส
2. ใบสำคัญการสมรส
3. หนังสือหย่า หรือหนังสือสัญญาหย่า
4. พยานบุคคล 2 คน