JAMES & ALISA

ATTORNEY AT LAW

สำนักงาน James & Alisa ให้บริการด้านกฎหมายโดยทีมทนายที่มีประสบการณ์ ด้วยความจริงใจและความซื่อสัตย์

บริการของเรา

เรามีบริการทางกฎหมายที่หลากหลาย ดังนี้

คดีแพ่ง
- คดีฟ้องละเมิด, ฟ้องขับไล่, คดีที่ดิน, คดีกู้ยืม
- คดีขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวม, คดีผิดสัญญา, คดีก่อสร้าง
- คดีผู้บริโภค » คดีบัตรเครดิต, คดีเช่าซื้อรถยนต์
- คดีผิดสัญญา, คดีฟ้องผู้ประกอบการ
- รับอุทธรณ์ ฎีกาคดี
คดีครอบครัว
- ฟ้องหย่า
- ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ
- ฟ้องชู้
- ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู
- ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตร
- ฟ้องขออำนาจปกครองบุตร, ฟ้องให้ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร
- ร้องขอจัดการมรดก
- ร้องขอตั้งผู้ปกครอง, ร้องขอตั้งผู้อนุบาล, ร้องขอให้เป็นผู้สาบสูญ
- ร้องขอครอบครองปรปักษ์ ฯ
- รับอุทธรณ์ ฎีกาทุกคดีความ
คดีอาญา
- คดีลักทรัพย์, คดีวิ่งราวทรัพย์, คดีชิงทรัพย์, คดีปล้นทรัพย์
- คดีเช็ค, คดีฉ้อโกง, คดียักยอก, รับของโจร, คดีบุกรุก, คดีหมิ่นประมาท
- คดีหมิ่นประมาททางเฟสบุ๊ค, คดีฆ่า, คดีทำร้ายร่างกาย, คดีฟ้องเท็จ
- คดีข่มขืนกระทำชำเรา, คดีพรากผู้เยาว์, คดียาเสพติด, คดีปลอมเอกสาร
คดีแรงงาน
ฟ้องเรียกค่าชดเชย, เรียกค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าว, เรียกค่าเสียหายอันไม่เป็นธรรม, เรียกเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, คดีระหว่างนายจ้าง-ลูกจ้างกระทำละเมิด
การระงับข้อพิพาททางเลือก
- การเจรจา
- การประนีประนอมข้อพิพาท
- การไกล่เกลี่ย
- การใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ
กฎหมายทรัพย์สินและการลงทุนในประเทศไทย
- การตรวจสอบเบื้องต้นก่อนทำการซื้อขายที่ดิน เช่น ตรวจสอบกรรมสิทธิ์, ตรวจสอบโฉนดที่ดิน,ตรวจสอบทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะ
- การซื้อขายที่ดิน ซื้อขายคอนโดมิเนียม
- การตรวจ ร่าง สัญญา เอกสารทางกฎหมายอื่นๆ
- รับจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน สมาคม มูลนิธิ, จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
- จดทะเบียนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท/ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เช่น เปลี่ยนชื่อกรรมการ, ผู้ถือหุ้น
-ขอใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง, ใบอนุญาตจำหน่ายสุรา, ใบอนุญาตประกอบกิจการ
-การขอวีซ่า หรือใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
รับรองเอกสาร
- รับรองเอกสาร » ต้นฉบับเอกสาร, สำเนาเอกสาร, คำแปล, คำให้การ, สัญญาเอกชน, ประวัติการศึกษา , ประวัติการทำงาน
-รับรองบุคคล » กรรมการนิติบุคคล, บุคคลธรรมดา, พยานนิติกรรม
- รับรองลายมือชื่อ » กรรมการนิติบุคคล, พยานนิติกรรม, คู่สัญญา
สืบทรัพย์ บังคับคดีในประเทศไทย

ทนายของสำนักงานเรา

นัดหมายเพื่อปรึกษาทนายความ

คำถามที่พบบ่อย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.